Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Android năm 2019

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Android năm 2019

Được xếp hạng 207 trong 344 VPN
Đánh giá về Android 4.0
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

iPredator không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 100 máy chủ trên toàn cầu cũng như 2 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. iPredator được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là €6.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
2
Các gói VPN:
www.ipredator.se
Được xếp hạng 208 trong 344 VPN
Đánh giá về Android 4.0
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Lamnia VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 122 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Lamnia VPN được xếp 4.3 cho giá thành với giá khởi điểm là $8.85/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.lamnia.co.uk
Được xếp hạng 209 trong 344 VPN
Đánh giá về Android 4.0
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Linkideo không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Linkideo được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $9.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.linkideo.com
Được xếp hạng 210 trong 344 VPN
Đánh giá về Android 4.0
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Okay Freedom không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 40 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Okay Freedom được xếp 4.8 cho giá thành với giá khởi điểm là $0.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.okayfreedom.com
Được xếp hạng 211 trong 344 VPN
Đánh giá về Android 4.0
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Private Tunnel không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5 máy chủ trên toàn cầu cũng như 0 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Private Tunnel được xếp 4.7 cho giá thành với giá khởi điểm là $3.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
Không giới hạn
Đợi đã! Nord hiện đang sale 75% các gói cước VPN của họ